Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Hanna Broadbridge (Formand)
MENIGHEDSRÅDSFORMAND VED SKT. CLEMENTS KIRKE

Granvænget 4
8900 Randers
tlf. 86 41 23 84

e-mail: mail@broadbridge.dk

René Høeg (Næstformand)
SOGNEPRÆST VED HORSENS KLOSTERKIRKE

Havneallé 12A
8700 Horsens
Tlf.: 24 61 09 79

e-mail: rwh@km.dk

Jørgen Munck (Kasserer)
menighedsrådsformand ved Ellevang kirke

Tirstrupvej 24, 2.th.
8240 Risskov
tlf. 31 15 14 25

e-mail: jorgen@muncken.dk

Karin Rank Gottlieb
sognepræst ved Tilst og Kasted kirker

Langeløkke 14
8381 Mundelstrup
tlf. 86 24 42 70

e-mail: krg@post.tele.dk

Morten Bay-Mortensen
sognepræst ved Thorsager, Bregnet og Feldballe kirker og kommunikationsrådgiver ved Syddjurs provsti

Lille Brunmosevej 1
8963 Auning
Tlf. 20 33 21 17

e-mail: mbm@km.dk

Christina Lund
Kirke og kulturmedarbejder ved Fredenskirken

Rosenvangsallé 51
8260 Viby J
Tlf.: 60 10 36 35

e-mail: cl@fredenskirken.dk

Erik Søndergaard
Sognepræst i Skødstrup Sogn

Kirkepladsen 2
8541, Skødstrup
Tlf.: 86 21 97 21

e-mail: esoe@km.dk

Carsten Clemmensen (Suppleant)
sognepræst ved Hasle kirke

Præstevangsvej 50, Hasle
8210 Århus V.
Tlf. 86 15 52 78

e-mail: carsten@haslekirke.dk

Foreningens vedtægter.

Menighedsrådene i Ellevang Sogn, Århus Nordre Provsti; Helligånds Sogn, Århus Vestre Provsti; Viby Sogn, Århus Søndre Provsti og Vor Frue Sogn, Århus Domprovsti, alle Århus Kommune har i 1996 i medfør af daværende Lov om Menighedsråd, kapitel 8 §42A, indgået en aftale om at oprette Århus Folkekirkelige Informationstjeneste (nu Folkekirkeinfo.) Projektet fik det første år støtte af Kirkeministeriet, men siden har de 4 stiftende menighedsråd med provstiudvalgenes godkendelse afsat et beløb på deres budgetter primært til mediemedarbejderens aflønning. Øvrige menighedsråd/ provstier i Århus stift har da efterfølgende kunnet tilslutte sig Århus Folkekirkelig Informationstjeneste med et på generalforsamlingen godkendt kontingent.

§1: Hjemsted

Folkekirkeinfos hjemsted er Århus Stift

§2: Formål

– at formidle oplysning om folkekirkelige forhold og emner via medierne, trykte såvel som elektroniske – at producere tv-udsendelser, artikler og lignende, med en folkekirkelig vinkel – at fremme den kirkelige debat i medierne som en naturlig og nødvendig del af den folkelige debat

§3: Medlemmer

stk. 1: Alle menighedsråd i Århus Stift kan være medlemmer, enten som selvstændigt råd eller gennem et provsti.

stk. 2: Medlemskab har virkning fra 1. januar i det år indmeldelse finder sted

stk. 3: Medlemskab kan ophøre pr 1. januar med tre måneders varsel

stk. 4: Medlemmer hæfter alene med det indbetalte kontingent, dog hæfter de fire stiftende menighedsråd solidarisk for Informationstjenesten.

§4: Ledelse og kompetence

Folkekirkeinfos ledelse består af en bestyrelse

stk. 1: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften.

stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder, som har ansvaret for den daglige drift, og kan ansætte yderligere medarbejdere.

§5: Generalforsamling

stk 1. Generalforsamling afholdes hvert år inden 15. oktober

stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling, bilagt dagsorden, regnskab, budget- og kontingentforslag udsendes til medlemmer senest 15. august. Dog således, at der er mindst en måneds varsel.

stk. 3: Ved generalforsamlingen har hvert MR med selvstændigt medlemskab to stemmer. MR der er medlem via et provstimedlemskab har en stemme. Et medlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt

stk. 4: Dagsorden for generalforsamling: 1 Valg af dirigent 2 Valg af referent 3 Valg af stemmetæller 4 Formandens beretning 5 Godkendelse af regnskab 6 Godkendelse af budget og kontingent 7 Valg af bestyrelse 8 Valg af suppleanter 9 Indkomne forslag 10 Eventuelt stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september.

stk. 6: Ændringer til vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen.

§ 6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

stk. 1: Et bestyrelsesmedlem udpeges af de fire stiftende MR. De øvrige 7 vælges af generalforsamlingen, af og blandt de menighedsråd der er medlemmer.

stk. 2: Valgperioden er to år. I ulige år er tre medlemmer på valg, i lige år fire medlemmer. Det udpegede medlem sidder i to perioder ad gangen.

stk. 3: Der vælges to suppleanter, for et år ad gangen.

stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med formand, næstformand og kasserer.

stk. 5: I bestyrelsen har hvert medlem én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 6: Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger, der underskrives af medlemmerne.

stk. 7: Ordinært bestyrelsesmøde indkaldes med en uges varsel.

stk. 9: Et medlem kan begære ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

stk. 10: I bestyrelsesmøderne deltager endvidere den daglige leder.

§7: Økonomi

stk. 1: De fire stiftende MR hæfter solidarisk for Folkekirkeinfos økonomiske forhold – indbyrdes med fire lige store andele – udover det indbetalte kontingent fra de andre menighedsråd. De 4 stiftende  menighedsråd afsætter på deres budget kr. 152.500 kr. (2008), dette beløb reguleres med 3% årligt. De øvrige medlemmer hæfter alene med deres på generalforsamlingen godkendte kontingent.

stk.2: Folkekirkeinfos regnskabsår er kalenderåret.

stk. 3: Årsregnskabet revideres af Århus Domprovstis revisor.

stk 4: Folkekirkeinfo kan søge tilskud til projekter fra andre sammenhænge.

§ 8: Tegningsret

Formanden og næstformanden i bestyrelsen tegner i forening Folkekirkeinfo. Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsens kreds.

§9: Tilsyn

stk. 1: Følgende beslutninger kræver Kirkeministeriets godkendelse: – Opløsning af Folkekirkeinfo – Låntagning – Pantsætning og anden sikkerhedsstillelse – Køb og salg af fast ejendom.

§ 10: Ikrafttræden

Vedtægterne for Folkekirkeinfo er vedtaget på det stiftende medlemsmøde den 9. september 1996, og ændret på ekstraordinært medlemsmøde torsdag den 24. september 1998, med virkning fra denne dato. En senere ændring er foretaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2003, med virkning fra denne dato. Den seneste ændring er sket d. 8.okt. 2008 og annullerer dermed de tidligere vedtægter. Nærværende vedtægter er fremlagt hos de fire stiftende MR, og kan rekvireres herfra. Vedtægterne offentliggøres desuden på Kirkeministeriets hjemmeside.